کودکان با دشواری هایی در تشخیص و درک بینایی

متخصصان بسیاری، از پژوهشهای خود دریافته اند که کودکان با نارساییهای ویژه یادگیری گرچه از دید کافی یا قدرت بینایی لازم برخوردارند، اما مشکلاتی در تشخیص و درک بینایی دارند. شناسایی و تصیح مشکلات کودکان استثنایی بوده است.

 موارد شدید این حالت را «آگنوزی بینایی» می نامند. مشکلات عمده کودکان با دشواری در تشخیص و درک بینایی عبارت است از:
الف- تشخیص یا شناخت شکل ها و طرح های هندسی گوناگون به ویژه زوایا 
ب- جور کردن اشیا بر اساس شکل و اندازه آن ها 
ج- تشخیص و درک تصویر اصلی از زمینه آن یا تشخیص جزء از کل
د- تشخیص حروف و کلمات از یکدیگر
کودکان با دشواریهایی در تشخیص و درک شنوایی
تحقیقات و مطالعات بسیاری در مورد کودکان با نارساییهای یادگیری و مشکلات آنان در تشخیص صداها مخصوصا صداهایی که مربوط به تکلم یا گفتار است در مراکز مختلف علمی جهان انجام شده است. اما در کشور ما این مساله کمتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. این گروه از کودکان با اینکه از قدرت شنوایی کافی برخوردارند، اما در تشخیص تشابهات و تفاوت های کلمات مختلف مشکل دارند. برای مثال اگر فهرستی از یک سری کلمات دوتایی که برخی از آنها مشابه و برخی متفاوتند مانند:
اسب - است
میز - ریز
غاز - غار
راه - ماه
موز - مور  
.. ..
برای کودک خوانده شود، اکثر اینگونه کودکان از تشخیص کلمات متفاوت عاجزند. این توانایی به علت نقش مهمی که تشخیص تشابهات و تفاوت های صداها در تکلم و خواندن دارد از اهمیت خاصی برخوردار است و باید به آن ها توجه شود. اصطلاح پزشکی که برای موارد شدید این حالت به کار می رود «آگنوزی شنوایی» است که برای تشخیص آن چشم کودک را می بندند و از او می خواهند که صداهای مختلفی مانند صدای عطسه، سرفه، سوت زدن، کشاندن پا روی زمین و... را نام ببرد یا تقلید کند.

تالیف: دکتر عزت الله نادری – دکتر مریم سیف نراقی


Share تاريخ: 1396/02/27 مشاهده : 596

, ,گذاشتن نظر